करमाळा तालुक्यात मंडल स्तरावरील पर्जन्यमान मोजण्याची कालबाह्य पद्धत बंद करून ग्रामपंचायत निहाय पर्जन्यमापक बसवण्याची मागणी

करमाळा तालुक्यात मंडल स्तरावरील पर्जन्यमान मोजण्याची कालबाह्य पद्धत बंद करून ग्रामपंचायत निहाय पर्जन्यमापक बसवण्याची मागणी   केतूर ( अभ

Read More