रेशन कार्ड असलेले व नसलेले आणि केम येथील कुंकू कारखान्यातील कामगारांना तात्काळ मोफत धान्य वाटप करावे

रेशन कार्ड असलेले व नसलेले आणि केम येथील कुंकू कारखान्यातील कामगारांना तात्काळ मोफत धान्य वाटप करावे केम (संजय जाधव); दारिद्र्य रेशन कार्ड व अंत्यो

Read More

मुख्यमंत्रीसाहेब, तुम्ही केलेल्या घोषणे नुसार, रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्य कधी मिळणार ? करमाळा तालुक्यातील सामान्य नागरिकांचा सवाल

मुख्यमंत्रीसाहेब, तुम्ही केलेल्या घोषणे नुसार, रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्य कधी मिळणार ? करमाळा तालुक्यातील सामान्य नागरिकांचा सवाल केतूर (अभय मान

Read More