करमाळा तालुक्यातील कुंभेज येथे बैलाचा नव्हे तर ट्रॅकटरचा पोळा साजरा!

करमाळा तालुक्यातील कुंभेज येथे बैलाचा नव्हे तर ट्रॅकटरचा पोळा साजरा! केतूर (अभय माने) करमाळा तालुक्यातील कुंभेज येथे श्रावणी बैलपोळा मोठ्या प्र

Read More