करमाळा तालुक्यातील ऊस गाळपासाठी व्यवस्थापन गरजेचे; ऊस बागायतदार शेतकऱ्यांची ससेहोलपट थांबणे महत्त्वाचे!

करमाळा तालुक्यातील ऊस गाळपासाठी व्यवस्थापन गरजेचे; ऊस बागायतदार शेतकऱ्यांची ससेहोलपट थांबणे महत्त्वाचे! केत्तूर (अभय माने) 1 आक्टोंबर पासून साख

Read More